Regulamin

1. Informacje ogólne

a) Niniejszy regulamin stanowi umowę zawartą w formie elektronicznej lub pisemnej pomiędzy firmą SL MEDIA Sp. z o.o. zwaną dalej Usługodawcą lub SL MEDIA, a Klientem użytkującym usługę zwanym dalej Usługobiorcą, Klientem, Użytkownikiem lub Abonentem.
b) Definicje pojęć używanych w regulaminie:
Usługa – Realizacja komunikacji  pomiędzy użytkownikami witryny internetowej klienta a klientem, korzystanie z aplikacji dla Operatorów.
Klient – Firma (właściciel, pracownicy) korzystająca z usługi.
Operator – przedstawiciel Klienta aktywnie korzystający z usługi.
Witryna Klienta – Strona internetowa należąca do klienta na której realizowana jest usługa.
Okres testowy – Czas w którym klient może bezpłatnie korzystać z Usługi, bez zobowiązania do kontynuacji korzystania po tym okresie.

2. Zamówienie usługi

a) Zamówienie usługi następuje poprzez rejestrację on-line czyli wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.livesupport.pl.

b) Użytkownik, akceptując formularz rejestracyjny, oświadcza że:

i)      zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu Usługi,
ii)      wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
iii)      podane w formularzu rejestracyjnym dane są zgodne z prawdą,
iv)      wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SL MEDIA Sp. z o.o. w celach administracyjnych, statystycznych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r.,
c) Po rejestracji Klient wybiera rodzaj i okres abonamentu, dokonuje zamówienia usługi.
d) Parametry usługi zależą od wybranego abonamentu i są opisane w ofercie dostępnej na stronie www.
e) Pierwsze zamówienie usługi aktywuje ją na bezpłatny okres testowy. Po okresie testowym, aby kontynuować korzystanie z usługi należy opłacić wybrany abonament. Brak przedłużenia usługi testowej oznacza zakończenie umowy wraz z końcem okresu testowego.
f) Rejestracja użytkownika nie ponosi za sobą żadnych skutków finansowych. Płatności dokonuje się po wyborze i zamówieniu abonamentu usługi. Zamówienia nieopłacone zostają anulowane.
g) Zamówienie okresu testowego (jego długość określa aktualna oferta) NIE zobowiązuje w żaden sposób do kontynuowania płatnej wersji usługi.3. Korzystanie usługi
a) Instalacja oprogramowania Operatorów, osadzenie skryptów zachęty Czata na Witrynie Klienta leży po stronie Klienta.
b) Klient nie może korzystać z usługi w sposób inny niż wynika to z dokumentacji.
c) Klient ma możliwość korzystania z bezpłatnego wsparcia poprzez adres email: biuro@livesupport.pl lub kontakt telefoniczny 12 345 26 70 w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze.
d) Komunikacja poprzez Livesupport odbywa się kanałem szyfrowanym uniemożliwiającym podsłuchiwanie treści rozmowy.
e) Po zalogowaniu się do panelu zarządzania, Klient ma możliwość skonfigurowanie wyglądu okna czata, dodania takich elementów jak logotyp i dane operatorów. Klient może wprowadzać treści i obrazy graficzne co do których posiada prawa do ich użytkowania.


3. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych
a) Administratorem Danych gromadzącym i przetwarzającym dane jest: 

SL MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą: 30-529 Kraków, ul. Józefińska 4/4, 
REGON: 122567413, NIP: 6793081969, KRS: 0000417331
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, 
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Kapitał zakładowy 20.000 zł

b) Rejestracja użytkownika i korzystanie z usługi wymaga podania danych takich jak adres e-mail będący postawą autoryzacji, hasło, dane firmy wraz z numerem NIP oraz dane osoby kontaktowej.

c) SL MEDIA zapewnia wszystkim użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w tym również prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych.
d) Jakiekolwiek dane przekazywane do SL MEDIA wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia i świadczenia usługi - prowadzenia rozmów na czacie on-line oraz nie będą przekazywane osobom trzecim.
e) SL MEDIA zapewnia ochronę tych danych poprzez stosowanie środków technicznych jak połączenie szyfrowane SSL.
f) Użytkownik sam decyduje o treściach wprowadzane do systemu dotyczących korzystania usługi (dane operatorów czata, treści rozmów) i przetwarza je zgodnie ze specyfikacją uslugi.

4. Opłaty za usługę, czas trwania usługi, rezygnacja z korzystania z usługi
a) Usługa zamawiana jest na okres abonamentowy. Okresy abonamentowe wynoszą jeden miesiąc lub jeden rok.
b) Opłata za okres abonamentowy wnoszona jest z góry na podstawie zamówienia.
c) System automatycznie generuje zamówienia na następne okresy rozliczeniowe. W przypadku nieopłacenia zamówienia, usługa Livesupport jest zawieszana.
d) Opłata za abonament za wybrany okres rozliczeniowy podana jest w cenniku na stronie www.livesupport.pl
e) Opłaty mogą być dokonywane w formie przelewu na konto SL MEDIA lub za pośrednictwem systemu bezpiecznych płatności PayU (e-przelewy oraz płatności kartami kredytowymi).
f) W przypadku korzystania z płatności poprzez system PayU (e-przelewy oraz płatności kartami kredytowymi), reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od jej otrzymania.
g) Rezygnacja z korzystania z usługi w czasie trwania abonamentu nie powoduje zwrotu niewykorzystanej części opłaty.
h) Klient ma możliwość jednokrotnego skorzystania z bezpłatnego okresu testowego.
i) Brak opłacenia abonamentu na kolejny okres rozliczeniowy jest jednoznaczny z rezygnacją z usługi przez Usługobiorcę i oznacza zakończenie niniejszej umowy.


Regulamin ze zmianami wchodzi w życie  od 15.05.2018 r.